Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH Thương mại Ánh Vy 26.627.000 96,83% 31/12/2021
Nguyễn Minh Hậu 13.800 0,05% 30/06/2022
Nguyễn Hoàng Lam Kế toán trưởng 6.700 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Tấn Bảo Toàn Thành viên Ban kiểm soát 5.000 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Minh Hiền 3.200 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Tường Linh Phó Tổng giám đốc 600 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Văn Phúc 500 0,00% 30/06/2022
Đồng Thị Ánh Tổng giám đốc 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Hoàng Hải Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Trọng Phước 0 0,00% 25/09/2022
Lâm Đình An Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Thị Như Ý 0 0,00% 25/09/2022
Đồng Thị Quỳnh Hương Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 25/09/2022
Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định 0 0,00% 06/10/2017
Nguyễn Đức Huyện 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Tấn Binh 0 0,00% 31/12/2017
Phùng Văn Nguyên 0 0,00% 31/12/2017
Hoàng Thị Huệ 0 0,00% 31/12/2015
Trần Thanh Hùng 0 0,00% 31/12/2015
Phan Hữu Bạn 0 0,00% 31/12/2017