Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex 619.650 51,00% 30/06/2022
Dương Đức Toàn Chủ tịch HĐQT 16.786 1,38% 30/06/2022
Vũ Thị Ngọc Thoa Trưởng ban kiếm soát 16.389 1,35% 30/06/2022
Trịnh Thị Tuyết Trinh 11.161 0,92% 30/06/2022
Trịnh Tiến Lợi 7.875 0,65% 30/06/2022
Nguyễn Thành Nam Thành viên HĐQT 7.486 0,62% 30/06/2022
Hoàng Minh Tân 5.131 0,42% 30/06/2022
Hà Dương Thanh Thành viên HĐQT 2.941 0,24% 30/06/2022
Dương Thanh Tùng Thành viên HĐQT 2.934 0,24% 30/06/2022
Nguyễn Thị Tuyết Lan Thành viên Ban kiểm soát 69 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 05/10/2022
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 0 0,00% 30/09/2018
Nguyễn Thị Huê Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 05/10/2022
Vũ Cường Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/10/2022