Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Thanh 0 0,00% 31/12/2014
Võ Thanh Tùng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 06/12/2022
Phạm Ngọc Huỳnh Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 06/12/2022
Nguyễn Hồng Kiếm Phó Giám đốc 0 0,00% 06/12/2022
Lê Đức Lợi Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 06/12/2022
Nguyễn Thị Huê Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 06/12/2022
Howang Yu Nam 0 0,00% 06/12/2022
Công ty Liên doanh phát triển nhà Daewon - Thủ Đức 0 0,00% 20/04/2017
Đào Quốc Hưng 0 0,00% 31/12/2014
Nguyễn Bá Tùng 0 0,00% 06/12/2022
Vương Hồng Thảo 0 0,00% 31/12/2017
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 0 0,00% 16/05/2018
Nguyễn Vũ Bảo Hoàng 0 0,00% 06/12/2022
Nguyễn Hoàng Ngọc Phượng 0 0,00% 06/12/2022