Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trương Ngọc Phượng 23.875.817 7,27% 29/12/2022
Trần Phương Ngọc Hà 9.200.000 3,74% 30/06/2022
Vietnam Enterprise Investments Ltd 8.208.300 3,33% 21/11/2022
Vietnam Investment Ltd 7.463.004 3,03% 13/09/2021
Trần Phương Ngọc Giao 7.250.861 2,94% 30/06/2022
Cao Ngọc Duy 6.767.481 2,75% 31/12/2021
Cao Thị Ngọc Dung Chủ tịch HĐQT 6.674.018 2,71% 17/08/2022
Trần Phương Ngọc Thảo Thành viên HĐQT 5.901.500 2,40% 17/08/2022
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 3.763.770 1,53% 21/11/2022
Wareham Group Ltd 3.145.679 1,28% 21/11/2022
Phạm Thúy Lan Anh 3.072.601 1,35% 30/06/2018
Asia Value Investment Ltd 2.658.994 1,08% 13/09/2021
Lê Hữu Hạnh Phó Tổng giám đốc 2.468.166 1,00% 30/06/2022
Hanoi Investments Holdings Ltd 2.403.900 0,98% 21/11/2022
Norges Bank 2.345.392 0,95% 21/11/2022
CTBC Vietnam Equity Fund 1.569.050 0,64% 21/11/2022
Đặng Thị Lài Thành viên HĐQT 1.516.442 0,62% 25/08/2022
Nguyễn Vũ Phan Phó Tổng giám đốc 1.345.486 0,55% 30/06/2018
Phạm Thị Mỹ Hạnh Phó Tổng giám đốc 1.291.903 0,52% 30/06/2020
VOF Investment Ltd 875.200 0,36% 13/09/2021