Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP 7.412.000 68,00% 30/06/2022
CTCP chứng khoán SmartInvest 1.600.000 14,68% 18/01/2023
Ngân hàng TMCP Đại Dương 1.199.000 11,00% 30/06/2022
CTCP Quản lý quỹ Thái Bình Dương 381.500 3,50% 31/12/2021
Hoàng Minh Tiến 213.808 1,96% 31/12/2019
Nguyễn Thị Dung 0 0,00% 05/02/2023
Phạm Thị Thùy Dương Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 05/02/2023
Trần Minh Tuấn Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/02/2023
Đoàn Hữu Nha 0 0,00% 05/02/2023
Nguyễn Thương Huyền 0 0,00% 05/02/2023
Nguyễn Văn Tuấn 0 0,00% 05/02/2023
Tôn Quốc Bình 0 0,00% 05/02/2023
Quách Văn Sơn Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/02/2023
CTCP Đầu tư Sao Thăng Long 0 0,00% 22/12/2022
Ngô Văn Tuân Phó Giám đốc 0 0,00% 05/02/2023
Nguyễn Thị Mai Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 05/02/2023
Đặng Tùng Sơn 0 0,00% 05/02/2023
Phạm Ngọc Anh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 05/02/2023
Vũ Mạnh Cường 0 0,00% 05/02/2023
Đoàn Duy Công Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 05/02/2023