Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP 7.062.500 56,50% 31/12/2022
Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP 1.250.000 10,00% 31/12/2022
CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam 1.248.000 9,98% 31/12/2022
Nguyễn Trung Kiên 262.125 2,10% 31/12/2021
Đinh Hồng Long 7.500 0,06% 30/06/2021
Bùi Đức Duy Kế toán trưởng 5.000 0,04% 31/12/2022
Nguyễn Thị Nga 5.000 0,04% 30/06/2021
Đinh Thị Hải Yến 5.000 0,04% 30/06/2021
Trần Tiến Đại Thành viên HĐQT 4.205 0,03% 31/12/2022
Bùi Đức Giám 2.500 0,02% 31/12/2022
Bùi Đức Tích 2.500 0,02% 31/12/2022
Trần Đức Chính 2.478 0,02% 31/12/2022
Lê Minh Châu Trưởng ban kiếm soát 250 0,00% 31/12/2022
Nguyễn Văn Nga 0 0,00% 21/03/2023
Trịnh Kim Nhạc 0 0,00% 21/03/2023
Nguyễn Văn Bình 0 0,00% 31/12/2016
Nguyễn Thế Quỳnh Thành viên HĐQT 0 0,00% 21/03/2023
Vũ Hồng Minh Phó Giám đốc 0 0,00% 31/12/2017
Vương Dũng Hoàng Thành viên HĐQT 0 0,00% 21/03/2023
Trần Thị Thu Huyền Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 21/03/2023