Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Dệt may Việt Nam 37.408.796 50,10% 31/12/2021
Dương Thị Bảo Châu 2.449.161 3,28% 30/06/2022
Trần Thị Đường 716.472 0,96% 30/06/2022
Phạm Xuân Trình 482.900 0,65% 30/06/2022
Trần Quang Sáng 473.062 0,63% 30/06/2018
Phạm Minh Hương Thành viên HĐQT 245.655 0,33% 30/06/2022
Bùi Thị Thu Thành viên HĐQT 242.727 0,33% 16/09/2022
Trần Quang Nghị Chủ tịch HĐQT 200.000 0,27% 30/06/2022
Phạm Văn Báo 174.251 0,23% 30/06/2022
Dương Khuê Tổng giám đốc 166.494 0,22% 30/06/2022
Trần Ngọc Nga 132.850 0,18% 31/12/2020
Trương Thị Ngọc Phượng Giám đốc 89.665 0,12% 30/06/2022
Phan Đăng Khoa 81.103 0,11% 30/06/2018
Phan Kim Hằng 77.348 0,10% 30/06/2018
Nguyễn Văn Nhiệm Giám đốc 70.000 0,09% 30/06/2022
Phạm Xuân Thực 63.352 0,08% 30/06/2022
Lý Anh Tài Giám đốc 62.507 0,08% 30/06/2022
Phạm Thị Sâm 60.000 0,08% 30/06/2022
Trần Thị Trầm Thanh 52.500 0,07% 30/06/2022
Đặng Thanh Phước 44.696 0,06% 30/06/2018