Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP 7.650.000 51,00% 30/06/2022
YTL Power Services Sdn.Bhd 2.700.000 18,00% 30/06/2022
America LLC 900.400 6,00% 24/06/2022
Phạm Hùng Anh Trưởng ban kiếm soát 1.000 0,01% 31/12/2021
Lê Văn Tu Phó Giám đốc 0 0,00% 25/09/2022
Trần Thị Mai Ngọc 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Quang Đông Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 25/09/2022
Mai Văn Long 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Mạnh Hiếu 0 0,00% 25/09/2022
Hoàng Hà Quỳnh Giao Thành viên HĐQT 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Minh Tuấn 0 0,00% 25/09/2022
Phạm Đức Nghĩa 0 0,00% 25/09/2022
Lữ Văn Thụ 0 0,00% 25/09/2022
Công ty TNHH Đầu tư và Xúc tiến thương mại 0 0,00% 31/12/2012
Ngân hàng TMCP Đại Dương 0 0,00% 31/12/2012
Cao Thị Liên 0 0,00% 30/06/2015
Đinh Quang Hưng 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Thị Hoàng Hảo 0 0,00% 25/09/2022
Vũ Anh Tuấn Thành viên HĐQT 0 0,00% 25/09/2022
Vũ Huy An Thành viên HĐQT 0 0,00% 25/09/2022