Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Tonkin Spices 1.410.000 47,00% 30/06/2022
Lê Tất Chánh Phó Tổng giám đốc 2.000 0,07% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hải Yến 200 0,01% 18/12/2018
Dư Đức Tuấn 0 0,00% 04/02/2023
Bùi Thục Nguyên Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 04/02/2023
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam 0 0,00% 04/01/2016
Nguyễn Điểm 0 0,00% 06/06/2014
Nguyễn Quang Trung 0 0,00% 31/12/2014
Phạm Mạnh Thường 0 0,00% 04/01/2016
Nguyễn Hữu Dũng 0 0,00% 31/12/2015
Đinh Hiền 0 0,00% 03/06/2016
Nguyễn Luôn 0 0,00% 31/12/2015
Bùi Duy Hân 0 0,00% 26/05/2016
Ngô Thị Thanh 0 0,00% 06/06/2014
Lương Thị Thùy Liên 0 0,00% 18/12/2018
Nguyễn Văn Quý Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 17/05/2019
Nguyễn Thị Xuân Thu Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 18/12/2018
Trần Công Ban 0 0,00% 04/12/2017
Bùi Thị Thanh Thúy Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 04/02/2023
Phạm Tuấn Anh Tổng giám đốc 0 0,00% 04/02/2023