Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 25.500.000 51,00% 31/12/2021
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Anh 6.508.100 13,02% 31/12/2021
CTCP Dịch vụ và Tư vấn Tương Lai 3.306.000 6,61% 31/12/2021
Ngân Hàng Thương Mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu 1.700.000 3,40% 31/12/2021
Phạm Thị Thu Hằng 119.630 0,24% 31/12/2020
Ngô Thị Ngọc 3.453 0,01% 30/06/2022
Tanioka Hiroyasu 2.300 0,00% 31/12/2021
Trần Chí Dũng 975 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Viết Đạt 975 0,00% 31/12/2021
Trần Thị Cẩm Khuê 930 0,00% 31/12/2021
Đặng Đức Hồi Phó Giám đốc 92 0,00% 30/06/2022
Trần Hải Bình Chủ tịch HĐQT 92 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Tấn Hòa 75 0,00% 31/12/2020
Trần Đức Hạnh Phó Giám đốc 7 0,00% 30/06/2022
Phùng Như Dũng Thành viên HĐQT 0 0,00% 21/09/2015
Trần Xuân Tài Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Minh Tuấn Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 01/10/2022
Phạm Minh Vĩ Kế toán trưởng 0 0,00% 01/10/2022
Phạm Thúy Nga 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Thúy Hằng 0 0,00% 01/10/2022