Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 21.877.300 54,69% 31/12/2021
CTCP Quản lý Đầu tư Tài chính 17.500.000 43,75% 31/12/2021
Tô Ngọc Thụ Thành viên HĐQT 20.000 0,05% 31/12/2021
Lê Văn Ngà Chủ tịch HĐQT 3.000 0,01% 30/06/2022
Phạm Hùng Phương Tổng giám đốc 3.000 0,01% 30/06/2022
Trần Hoài Đức 2.000 0,01% 31/12/2019
Nguyễn Khắc Dũng 2.000 0,01% 31/12/2021
Tô Ngọc Bình 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Thanh Thuận Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 27/09/2022
Trần Xuân Tài 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Hữu Hoan Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 27/09/2022
Vũ Thanh Khiêm Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Thị Duyên Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Thị Huyền Trang 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Thành Trung Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 27/09/2022
Trần Duy Nguyên 0 0,00% 27/09/2022
Bùi Thị Hoài Thu 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Văn Mạnh Kế toán trưởng 0 0,00% 27/09/2022
Hoàng Sĩ Hiếu 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Quang Chánh 0 0,00% 31/12/2017