Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP 12.750.000 75,00% 30/06/2022
Phạm Quý Hiển Chủ tịch HĐQT 11.000 0,06% 31/12/2021
Nguyễn Thành Công Kế toán trưởng 1.200 0,01% 31/12/2021
Mai Hồng Khánh Trưởng ban kiếm soát 1.000 0,01% 30/06/2022
Lê Thanh Tùng Phó Giám đốc 600 0,00% 30/06/2022
Liêu Bích Thủy 0 0,00% 02/10/2022
Lê Kiên Định 0 0,00% 02/10/2022
Phạm Thị Á Châu Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 02/10/2022
Bùi Trịnh Vân Anh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 02/10/2022
Doanh nghiệp Tư nhân Hưng Thạnh 0 0,00% 31/12/2016
Nguyễn Đức Hiển 0 0,00% 31/12/2015
Chu Văn Hách Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Công Bằng Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/10/2022
Đoàn Quốc Thịnh 0 0,00% 02/10/2022
Phạm Văn Quý 0 0,00% 02/10/2022
Lê Đăng Tú 0 0,00% 02/10/2022
Hoàng Văn Nhã 0 0,00% 02/10/2022
Trịnh Văn Khiêm 0 0,00% 02/10/2022
Trần Tuấn Kiệt 0 0,00% 02/10/2022
Trần Văn Thắng 0 0,00% 02/10/2022