Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lê Vỹ Chủ tịch HĐQT 9.021.523 13,26% 02/12/2022
Lê Văn Thảo Tổng giám đốc 5.814.860 8,55% 16/11/2022
Nguyễn Sỹ Hoè Thành viên HĐQT 4.187.829 6,16% 28/11/2022
Lê Văn Lộc Thành viên HĐQT 4.168.505 6,13% 30/06/2022
Trần Thanh Cung Thành viên HĐQT 2.903.501 4,27% 30/12/2022
Võ Thị Hoài Châu 1.726.015 2,54% 30/06/2022
Phan Quốc Hoài Thành viên HĐQT 1.270.043 1,87% 30/06/2022
Lê Thị Kim Sang 587.823 0,86% 30/06/2022
Đỗ Xuân Lập Thành viên HĐQT 332.563 0,49% 30/06/2022
Văn Thị Vinh 279.013 0,41% 30/06/2022
Nguyễn Đức Thắng 260.329 0,54% 14/03/2018
Đoàn Minh Sơn 189.346 0,39% 14/03/2018
Lê Anh Văn 180.210 0,26% 12/12/2022
Lê Thục Trinh 124.260 0,18% 30/06/2022
Trần Hữu Đức Thành viên HĐQT 86.951 0,13% 30/06/2022
Lê Văn Luận 52.011 0,08% 30/06/2022
Bùi Thị Kim Yến 42.247 0,06% 30/06/2022
Nguyễn Thị Minh 41.197 0,06% 30/06/2022
Huỳnh Thị Huệ 20.311 0,03% 30/06/2022
Nguyễn Thị Mỹ Loan Kế toán trưởng 18.313 0,03% 30/06/2022