Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tô Khải Đạt Tổng giám đốc 760.000 23,75% 31/12/2021
Ngô Liên Đồng Hoàng Lan 320.000 10,00% 31/12/2021
Trần Ngọc Linh 262.793 8,21% 08/09/2020
Nguyễn Trọng Nghĩa 169.840 5,31% 08/09/2020
Hồ Thanh Đức Thành viên HĐQT 160.000 5,00% 31/12/2021
Trần Minh Trúc Chủ tịch HĐQT 160.000 5,00% 31/12/2021
Bùi Quang Huân Thành viên HĐQT 64.000 2,00% 31/12/2021
Nguyễn Hoàng Vũ Kế toán trưởng 38.000 1,19% 31/12/2021
Yang, Pei-Long Thành viên HĐQT 20.000 0,63% 30/06/2020
Bùi Giang Nam 10.000 0,31% 30/06/2020
Từ Mỹ 9.800 0,31% 30/06/2020
Hoàng Trường Giang Thành viên Ban kiểm soát 6.000 0,19% 30/06/2020
Đỗ Thị Nguyệt Minh 5.840 0,18% 30/06/2020
Tô Khải Minh 5.240 0,16% 30/06/2020
Trần Ngọc Tú Thành viên Ban kiểm soát 4.000 0,13% 30/06/2020
Dương Thị Ngọc Thùy Trưởng ban kiếm soát 2.400 0,08% 30/06/2020
Tô Lệ Hà 2.000 0,06% 30/06/2020
Nguyễn Thị Tố Phượng 1.000 0,03% 30/06/2020
Tô Lan Anh 1.000 0,03% 30/06/2020
Tô Thuận Cơ Phó Tổng giám đốc 1.000 0,03% 30/06/2020