Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Phan Thị Ninh 0 0,00% 31/12/2014
Trần Văn Việt 0 0,00% 16/09/2014
Vương Bang Kiến 0 0,00% 16/09/2014
Trương Thụy Thanh Tú 0 0,00% 16/09/2014
Bùi Văn Bảo 0 0,00% 16/09/2014
Phạm Ngọc Ánh 0 0,00% 16/09/2014
Nguyễn Minh Tuấn 0 0,00% 16/09/2014
Phạm Quang Tiễn 0 0,00% 16/09/2014
Trần Kim Đồng 0 0,00% 16/09/2014
Đoàn Thị Trang 0 0,00% 16/09/2014
Phạm Thị Ngọc Ánh 0 0,00% 16/09/2014
Phạm Nhất Trường Vinh 0 0,00% 16/09/2014
Huỳnh Pháp 0 0,00% 16/09/2014
Nguyễn Thanh Phước 0 0,00% 16/09/2014
Nguyễn Thị Quyên 0 0,00% 31/12/2012
Hà Năng Nam 0 0,00% 31/12/2012
Trần Thị Bích Ngọc 0 0,00% 31/12/2012
Chen Ying Ming 0 0,00% 16/09/2014
Cho Chen Song 0 0,00% 16/09/2014
Fan Hung Wen 0 0,00% 16/09/2014