Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Huỳnh Văn Nghi Chủ tịch HĐQT 666.930 13,35% 30/06/2022
Huỳnh Mỹ Linh Phó Tổng giám đốc 501.945 10,05% 30/06/2022
Huỳnh Thanh Vũ 442.500 8,86% 30/06/2022
Dương Thị Thu Hồng 358.650 7,18% 30/06/2022
Nguyễn Quốc Bình Phó Chủ tịch HĐQT 322.845 6,46% 30/06/2022
Bùi Trọng Thủy 254.085 5,09% 30/06/2022
Nguyễn Thị Lệ Hoa 240.000 4,80% 30/06/2022
Ngô Thị Nam 163.000 3,35% 31/12/2020
Đặng Thùy Mai Thành viên HĐQT 148.810 2,98% 30/06/2022
Đoàn Tấn Kiểu Thành viên Ban kiểm soát 96.435 1,93% 30/06/2022
Nguyễn Thị Phụng 75.870 1,56% 31/12/2019
Lê Thanh Hoài Vũ Tổng giám đốc 53.850 1,08% 30/06/2022
Huỳnh Thị Ngọc Chẩn Kế toán trưởng 38.155 0,76% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Thắng Thành viên Ban kiểm soát 9.120 0,18% 30/06/2022
Nguyễn Thị Huệ 9.000 0,18% 30/06/2022
Nguyễn Thị Tố Loan 8.850 0,18% 30/06/2022
Nguyễn Tấn Vũ Trưởng ban kiếm soát 4.400 0,09% 30/06/2022
Nguyễn Hồng Nga 1.170 0,02% 30/06/2022
Phạm Phú Xuân 100 0,00% 02/01/2020
Huỳnh Văn Thức 0 0,00% 03/11/2021