Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH Bảo hiểm Dongbu 30.000.000 37,32% 30/06/2022
CTCP Chứng khoán VNDIRECT 13.216.055 16,44% 30/06/2022
Vũ Thị Thư 7.950.000 9,89% 31/12/2021
Hoàng Thị Minh Phương 7.950.000 9,89% 31/12/2021
Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam 3.556.224 4,42% 30/06/2022
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A 2.589.341 3,22% 30/06/2022
CTCP COKYVINA 1.046.930 1,30% 08/09/2022
Cao Bá Huy Thành viên HĐQT 17.793 0,02% 30/06/2022
Bùi Thanh Hiền Thành viên Ban kiểm soát 12.355 0,02% 01/08/2022
Trần Thị Minh Thành viên HĐQT 11.257 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Minh Đức 8.400 0,01% 31/12/2021
Phạm Thị Phương Anh 6.720 0,01% 25/01/2022
Nghiêm Xuân Thung 1.036 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Trung Tiến 180 0,00% 30/06/2022
Đỗ Phúc Hiệp 160 0,00% 30/06/2022
Đỗ Thị Huân 79 0,00% 30/06/2022
Lưu Phương Lan 51 0,00% 30/06/2022
Nghiêm Xuân Thái Giám đốc 6 0,00% 19/01/2022
Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện 0 0,00% 31/12/2011
Nguyễn Thị Quý 0 0,00% 17/02/2022