Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Thị Thúy Hồng 0 0,00% 28/11/2022
Kim Kang Wook Phó Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 28/11/2022
Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện 0 0,00% 31/12/2011
Nguyễn Thị Quý 0 0,00% 17/02/2022
Huỳnh Việt Khoa 0 0,00% 31/12/2016
Park, Ki Hyun Thành viên HĐQT 0 0,00% 28/11/2022
Đỗ Ngọc Bình 0 0,00% 28/11/2022
Nguyễn Thị Hồng Lan 0 0,00% 28/11/2022
Mai Xuân Dũng Thành viên HĐQT 0 0,00% 28/11/2022
Đỗ Thanh Hương Thành viên HĐQT 0 0,00% 28/11/2022
Lee, Tae Hun Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 28/11/2022
Hoàng Mạnh Huyên Giám đốc 0 0,00% 28/11/2022
Đoàn Kiên Giám đốc 0 0,00% 28/11/2022
Công đoàn Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện 0 0,00% 10/01/2022
Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện 0 0,00% 14/12/2011
Nguyễn Kim Lân Tổng giám đốc 0 0,00% 06/01/2022
CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A 0 0,00% 21/07/2022
Lê Xuân Bách Kế toán trưởng 0 0,00% 28/11/2022
Vũ Chí Huy Giám đốc 0 0,00% 28/11/2022
Nguyễn Hữu Thắng 0 0,00% 28/11/2022