Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Hồ Nga 0 0,00% 03/12/2022
Ha Chan Ho 0 0,00% 03/12/2022
Vũ Nam Hương Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/12/2022
Cao Thu Hiền 0 0,00% 03/12/2022
Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP 0 0,00% 30/06/2015
Thạch Lê Anh 0 0,00% 31/12/2012
Bùi Xuân Thu 0 0,00% 21/11/2022
Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện 0 0,00% 14/12/2011
Nguyễn Kim Lân Tổng giám đốc 0 0,00% 06/01/2022
Công đoàn Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện 0 0,00% 10/01/2022
Bea Taeg Soo 0 0,00% 03/12/2022
Nguyễn Thị Thúy Hồng 0 0,00% 03/12/2022
Phạm Minh Hương Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 03/12/2022
Kim Kang Wook Phó Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 03/12/2022