Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập Đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 360.000 30,00% 31/12/2021
Vũ Quang Thắng 96.800 8,07% 22/03/2018
Thân Quốc Tường Đại diện công bố thông tin 36.750 3,06% 31/12/2020
Nguyễn Thị Chinh Tổng giám đốc 9.480 0,79% 31/12/2021
Phạm Thị Huệ Kế toán trưởng 800 0,07% 31/12/2021
Phan Minh Hùng 150 0,01% 31/12/2021
Phạm Thị Thúy Nga 0 0,00% 02/10/2022
Trần Quang Nghĩa Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/10/2022
Võ Thành Nại 0 0,00% 26/12/2016
Nguyễn Giang Đô 0 0,00% 26/12/2016
Nguyễn Thị Xuân 0 0,00% 02/10/2022
Hoàng Quốc Trường 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Văn Nghĩa Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Ngọc Nga 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Thị Phương Thảo Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Công Tùng Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/10/2022
Lâm Chí Thành Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Tấn Đạt 0 0,00% 02/10/2022
Hồ Thị Thu Trang 0 0,00% 02/10/2022
Mai Xuân Dung Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 02/10/2022