Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập Đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 3.332.000 49,00% 31/12/2021
Nguyễn Hồng Lâm Thành viên HĐQT 1.023.980 15,06% 31/12/2021
CTCP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu Điện 128.633 1,89% 31/12/2021
Ngô Mạnh Hùng Tổng giám đốc 43.700 0,64% 31/12/2021
An Văn Tâm 20.000 0,29% 31/12/2019
Trần Khánh Thành viên HĐQT 500 0,01% 31/12/2021
Phạm Thanh Thanh Tâm 0 0,00% 17/08/2016
Nguyễn Trọng Thấn 0 0,00% 27/09/2022
Lê Thị Mai Anh 0 0,00% 31/12/2017
Hoàng Thị Quyên 0 0,00% 30/06/2014
Huỳnh Quang Vinh 0 0,00% 31/12/2013
Nguyễn Thị Thủy 0 0,00% 30/06/2015
Phan Văn An 0 0,00% 27/09/2022
Phạm Thị Tần 0 0,00% 27/09/2022
Dương Vũ Cường 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Thị Thu Cúc Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 27/09/2022
Hà Đình Hùng 0 0,00% 31/12/2011
Đỗ Hữu Hải 0 0,00% 31/12/2011
Vũ Thị Phương Chi 0 0,00% 31/12/2012
Nguyễn Thị Thúy Vân 0 0,00% 30/06/2014