Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex 2.982.352 51,00% 31/12/2020
Hoàng Công Thành Chủ tịch HĐQT 188.215 3,22% 31/12/2021
Hoàng Văn Kiên 152.550 2,61% 30/06/2022
Hoàng Thái Khánh Côn 152.550 2,61% 30/06/2022
Đào Ngọc Tiến Thành viên HĐQT 68.014 1,16% 31/12/2021
Mạnh Xuân Hùng Thành viên HĐQT 51.510 0,88% 31/12/2021
Trương Hồng Toàn Phó Giám đốc 51.510 0,88% 31/12/2021
Nguyễn Trí Dũng Thành viên Ban kiểm soát 38.761 0,66% 31/12/2021
Cao Thị Bích Thảo 23.899 0,41% 31/12/2018
Mạnh Xuân Trường 10.423 0,18% 30/06/2022
Trần Anh Tuấn Trưởng ban kiếm soát 10.226 0,17% 31/12/2021
Cao Thị Phương Dung 1.695 0,03% 31/12/2018
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 0 0,00% 25/11/2017
Thái Văn Linh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 25/09/2022
Hoàng Văn Tuyến Thành viên HĐQT 0 0,00% 25/09/2022
Võ Anh Tuấn Thành viên HĐQT 0 0,00% 25/09/2022
Trần Thanh Sơn Phó Giám đốc 0 0,00% 31/12/2021