Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 245.565.000 51,38% 30/06/2022
Vietnam Investment Property Holdings Ltd 14.690.922 3,07% 13/08/2018
VOF Investment Ltd 3.652.300 0,76% 13/08/2018
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 2.146.634 0,45% 31/12/2018
Vietnam Investment Ltd 2.127.600 0,45% 13/08/2018
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam 1.000.000 0,21% 30/06/2022
Thái Quốc Hiệp 380.313 0,08% 31/12/2018
Vũ Thị Thu Hương 58.921 0,01% 30/06/2022
Lê Mạnh Cường Tổng giám đốc 55.424 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Hải Phó Tổng giám đốc 54.643 0,01% 30/06/2022
Phan Thanh Tùng Chủ tịch HĐQT 48.551 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Văn Mậu 42.800 0,01% 31/12/2018
Bùi Thị Ngọc Lan 42.226 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Xuân Nhậm 24.075 0,01% 30/06/2022
Trần Thị Hải Yến 16.670 0,00% 30/06/2022
Thái Quốc Huy 11.730 0,00% 30/06/2018
Đỗ Quốc Hoan Thành viên HĐQT 11.427 0,00% 30/06/2022
Hà Thị Kim Lan 10.361 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Dũng 9.784 0,00% 30/06/2022
Đoàn Thị Kim Hồng 9.495 0,00% 31/12/2021