Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Bùi Anh Ninh 0 0,00% 30/06/2013
Nguyễn Thanh Quỳnh 0 0,00% 31/12/2015
CTCP Quản lý quỹ Thái Bình Dương 0 0,00% 31/12/2015
Ngô Bùi Ngọc 0 0,00% 27/01/2023
Hán Thành Công 0 0,00% 27/01/2023
Phí Mạnh Hậu 0 0,00% 31/12/2012
Võ Trí Minh 0 0,00% 30/06/2013
Nguyễn Danh Long 0 0,00% 30/06/2015
Hoàng Anh Tú 0 0,00% 31/12/2012
Vũ Thành Kiên Tổng giám đốc 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Thái Hiền 0 0,00% 27/01/2023
Lê Minh Sơn 0 0,00% 25/03/2014
Trương Quốc Dũng 0 0,00% 30/06/2016