Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 217.873.333 54,47% 31/12/2021
Bùi Tiến Thành 26.266 0,01% 31/12/2018
Nguyễn Huy Hòa 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Ngọc Dũng 0 0,00% 03/06/2011
Nguyễn Phước Tâm 0 0,00% 13/11/2009
Nguyễn Kim Mai 0 0,00% 22/06/2010
Nguyễn Thanh Sơn 0 0,00% 18/03/2011
Bùi Ngọc Thắng 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Phương Nam 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Đức Tuấn 0 0,00% 05/10/2022
Lê Văn Long 0 0,00% 05/10/2022
Lưu Đức Hoàng 0 0,00% 05/10/2022
Phạm Tất Thành 0 0,00% 11/12/2009
Nguyễn Mạnh Tiến 0 0,00% 27/05/2011
Phùng Văn Sỹ Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 05/10/2022
Phạm Xuân Diệu 0 0,00% 05/10/2022
Phan Tử Giang Tổng giám đốc 0 0,00% 05/10/2022
Lê Chung Dũng 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Ngọc Cương Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 05/10/2022
Trần Quốc Hoàn 0 0,00% 05/10/2022