Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Vissai Ninh Bình 19.699.871 98,50% 31/12/2017
Lại Phương Bảo Thành viên HĐQT 60.000 0,30% 31/12/2017
Đỗ Thị Hằng Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/12/2022
Hoàng Tiến Dũng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 05/12/2022
Cao Bắc Việt 0 0,00% 05/12/2022
Vũ Hồng Phương 0 0,00% 05/12/2022
Nguyễn Quang Hòa Phó Giám đốc 0 0,00% 31/12/2014
CTCP Xây dựng Dầu khí Nghệ An 0 0,00% 19/11/2015
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 0 0,00% 25/07/2013
Nguyễn Thế Hùng 0 0,00% 30/06/2015
Lê Đình Trung Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 05/12/2022
Nguyễn Ngọc Oánh Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 05/12/2022
Mai Sỹ Lợi Kế toán trưởng 0 0,00% 05/12/2022
Trần Thị Thu Hà 0 0,00% 30/06/2015
Lang Trọng Hợp 0 0,00% 30/06/2015
Đặng Đình Đồng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 30/06/2015
Vũ Tiến Dương Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 05/12/2022
Hoàng Mạnh Khởi Tổng giám đốc 0 0,00% 05/12/2022