Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Thị Thanh Hương Giám đốc tài chính 9.200.579 13,27% 30/06/2022
Nguyễn Mạnh Tuấn Giám đốc kinh doanh 517.250 0,75% 31/12/2020
Trần Việt Dũng 273.880 0,40% 10/01/2018
Phạm Sĩ Thạc 235.130 0,34% 30/06/2019
Lê Thị Lê 23.070 0,03% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thân 23.000 0,03% 30/06/2022
Nguyễn Văn Linh 23.000 0,03% 30/06/2022
Nguyễn Văn Ngọ 23.000 0,03% 30/06/2022
Bùi Thị Ngọc 14.950 0,02% 31/12/2021
Nguyễn Thị Quỳnh Trang Thành viên Ban kiểm soát 5.750 0,01% 30/06/2022
Đặng Thị Phương Thảo Trưởng ban kiếm soát 3.450 0,00% 30/06/2022
Trần Thị Thu Trang Thành viên Ban kiểm soát 3.450 0,00% 18/08/2022
Trần Mạnh Giỏi 2.300 0,00% 30/06/2022
Bùi Sỹ Mạnh 2.300 0,00% 30/06/2022
Trần Minh Thịnh 2.300 0,00% 31/12/2021
Lương Thị Thu 2.300 0,00% 31/12/2019
Vũ Thị Quỳnh Trang 2.300 0,00% 31/12/2020
Nguyễn Anh Huy 2.300 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thu Hằng 2.200 0,00% 30/06/2019
Phi Thị Bích 115 0,00% 31/12/2021