Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Tỉnh Lạng Sơn 434.678 36,00% 31/12/2021
Phạm Hữu Tuân Chủ tịch HĐQT 257.382 21,32% 31/12/2021
Lê Văn Thắng Thành viên HĐQT 78.494 6,50% 31/12/2021
Lộc Đức Toàn Thành viên HĐQT 41.297 3,42% 31/12/2021
Trương Văn Trung Thành viên HĐQT 24.999 2,07% 31/12/2021
Vy Văn Dân Thành viên HĐQT 24.199 2,00% 31/12/2021
Ban chấp hành công đoàn CTCP Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn 20.600 1,71% 31/12/2021
Trần Thị Mai Hân Kế toán trưởng 18.199 1,51% 31/12/2021
Lương Thị Thu 3.999 0,33% 31/12/2021
Hoàng Thị Ngư 2.699 0,22% 31/12/2021
Ngô Minh Hiếu 1.999 0,17% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hồng Vân Thành viên Ban kiểm soát 1.799 0,15% 31/12/2021
Lê Văn Cử 200 0,02% 31/12/2019
Nguyễn Mạnh Hà 0 0,00% 22/08/2022
Nguyễn Anh Tuấn Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 22/05/2020
Nguyễn Mạnh Hảo Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 22/08/2022
Nguyễn Thị Vĩnh 0 0,00% 31/08/2017
Hoàng Văn Hưng 0 0,00% 31/08/2017
Hoàng Thị Dương 0 0,00% 31/08/2017
Nguyễn Đăng Thung 0 0,00% 31/08/2017