Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Cảng Quy Nhơn 1.800.000 16,68% 30/06/2022
Công ty TNHH Đại Phước 360.000 3,34% 31/12/2021
Lâm Thị Vĩnh Tuyết 350.933 3,25% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Phúc 113.105 1,05% 31/12/2021
Nguyễn Tín Dân 100.000 0,93% 31/12/2021
Nguyễn Thị Bích Phượng 100.000 0,93% 30/06/2022
Nguyễn Tiến Dũng Thành viên HĐQT 20.000 0,19% 30/06/2022
Nguyễn Châu Quyên 20.000 0,19% 31/12/2021
Trịnh Xuân Sơn 18.769 0,17% 31/12/2021
Phạm Văn Thành Giám đốc 10.000 0,09% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Yến Nhi 46 0,00% 30/06/2022
Lê Duy Linh 0 0,00% 02/12/2022
Lê Hồng Thái 0 0,00% 02/12/2022
Phạm Minh Quốc 0 0,00% 02/12/2022
Nguyễn Minh Hùng 0 0,00% 10/08/2016
Nguyễn Thị Nghiệp 0 0,00% 27/03/2019
Trần Hữu Hiếu Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 02/12/2022
Lê Duy Dương Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 02/12/2022
Võ Huy Quang Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/12/2022
Nguyễn Hữu Tài Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 02/12/2022