Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Phát điện 1 189.064.124 42,01% 30/06/2022
CTCP Nhiệt điện Phả Lại 73.587.291 16,35% 30/06/2022
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 51.401.089 11,42% 30/06/2022
Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP 47.784.131 10,62% 30/06/2022
CTCP Cơ điện lạnh 29.585.353 6,57% 01/10/2021
CTCP Thủy điện Thác Mơ 13.500.000 3,00% 07/03/2019
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực 11.016.228 2,45% 07/03/2019
CTCP Nhiệt điện Bà Rịa 10.348.327 2,30% 30/06/2022
Nguyễn Đăng Dung 50.000 0,01% 18/01/2021
Trần Thị Kim Tuyến 50.000 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch HĐQT 1.000 0,00% 11/12/2020
Nguyễn Việt Dũng Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 24/09/2022
Phan Duy An Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 24/09/2022
Nguyễn Thị Ngọc Diệp Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 24/09/2022
Trần Việt Anh 0 0,00% 24/09/2022
Nguyễn Trọng Hiền 0 0,00% 24/09/2022
Lê Việt Cường Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 24/09/2022
Phùng Văn Sinh 0 0,00% 24/09/2022
Nguyễn Việt Dũng Thành viên HĐQT 0 0,00% 24/09/2022
Phạm Việt Cường 0 0,00% 24/09/2022