Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH TCG Land 66.867.600 75,03% 17/02/2022
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 16.575.447 18,60% 31/12/2021
Công đoàn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 2.332.008 2,62% 30/06/2022
Nguyễn Văn Tý Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 05/10/2022
Phạm Ngọc Hiệp 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Đình Vinh Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Toàn Thắng Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/10/2022
Bạch Quốc Vinh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 05/10/2022
Tô Giang Nam Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Đình Đại 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Anh Tú Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/10/2022
Lê Độ Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/10/2022
Trịnh Văn Việt Kế toán trưởng 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Quang Huy 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 05/10/2022
Lee An Hwane Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 05/10/2022
Đào Phong Trúc Đại Tổng giám đốc 0 0,00% 05/10/2022
Đỗ Văn Vệ 0 0,00% 05/10/2022
Trần Minh Bình 0 0,00% 05/10/2022
Lê Thị Thu 0 0,00% 05/10/2022