Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH Đầu Tư Khải Việt 36.938.632 52,49% 30/06/2022
Trần Xuân Hùng 3.519.851 5,00% 31/12/2019
Nguyễn Khải Phát (Juan Chi Fa) 2.299.092 3,27% 30/06/2022
Ngô Thu Mật 2.261.980 3,21% 30/06/2022
Nguyễn Tiểu Mai 2.158.571 3,07% 30/06/2022
Nghiêm Công Hạo 705.865 1,00% 30/06/2021
Ngô Minh Đức 379.448 0,54% 30/06/2021
Đào Ngọc Hoa 333.333 0,47% 31/12/2021
Lê Gia Toàn 216.308 0,31% 30/06/2021
Ngô Thu Yến 113.404 0,16% 30/06/2021
Ngô Thu Sâm 112.849 0,16% 30/06/2021
Nguyễn Linh Chi 87.478 0,12% 30/06/2019
Ngô Nguyệt Hoa 57.487 0,08% 30/06/2021
Điền Dục Thanh 56.421 0,08% 30/06/2021
Đồ Mỹ Túc 56.403 0,08% 30/06/2021
Đỗ Thu Hiền 39.637 0,06% 30/06/2019
Ngô Ngọc Thành 37.377 0,05% 30/06/2021
Đỗ Trí Vỹ Đại diện công bố thông tin 30.256 0,04% 30/06/2021
Phạm Ngọc Nam 1.280 0,00% 30/06/2022
Đặng Văn Đăng 1.137 0,00% 30/06/2022