Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 86.590.553 98,46% 30/06/2022
Trương Văn Cư Tổng giám đốc 46.955 0,05% 30/06/2022
Phạm Thị Lài 10.400 0,01% 30/06/2022
Trương Văn Dễ 10.200 0,01% 30/06/2022
Lâm Thanh Phú Thành viên HĐQT 5.200 0,01% 30/06/2022
Dương Tấn Phong Thành viên HĐQT 4.200 0,00% 30/06/2022
Huỳnh Hữu Minh 3.900 0,00% 30/06/2022
Đoàn Kim Chung 3.700 0,00% 31/12/2021
Văn Bá Kiệt 3.200 0,00% 30/06/2022
Đoàn Kim Chung 3.000 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Tự Cường 2.900 0,00% 30/06/2022
Lê Thị Bích Lợi Chủ tịch HĐQT 2.900 0,00% 30/06/2022
Đoàn Văn Chuyên 2.800 0,00% 31/12/2021
Trương Thị Kim Trang 2.500 0,00% 30/06/2022
Hồ Thị Bích Loan 2.400 0,00% 30/06/2022
Dương Thị Lý 2.200 0,00% 31/12/2021
Trần Thị Ninh 2.000 0,00% 30/06/2022
Trần Thị Thương 1.900 0,00% 30/06/2022
Lâm Thị Trường An 1.300 0,00% 30/06/2022
Tô Minh Trường 1.100 0,00% 30/06/2022