Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty Cổ phần Sông Đà 6 929.000 46,45% 31/12/2011
Nguyễn Thị Kim Phượng 171.400 8,57% 22/09/2011
Hoàng Trọng Kỷ Chủ tịch HĐQT 18.250 0,90% 31/12/2011
Hồ Sỹ Hùng (TVHĐQT miễn nhiệm) 10.000 0,50% 31/12/2011
Lê Việt Hải (Miễn nhiệm) Thành viên HĐQT 7.700 0,38% 31/12/2008
Nguyễn Văn Hùng (Miễn nhiệm) Thành viên HĐQT 6.400 0,32% 31/12/2009
Nguyễn Văn Tùng Thành viên HĐQT 5.850 0,30% 31/12/2011
Vũ Phúc Yên Phó Giám đốc 1.150 0,06% 31/12/2011
Nguyễn Như Thuật Thành viên Ban kiểm soát 1.150 0,06% 31/12/2011
Đỗ Bích Hà (Miễn nhiệm) Thành viên Ban kiểm soát 500 0,03% 31/12/2009
Lê Kim Hưng Thành viên Ban kiểm soát 200 0,01% 31/12/2011
Đoàn Bình Long (Miễn nhiệm) Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 03/11/2009
Cù Thị Lệ ( Liên quan đến ông Cao Thanh Cát - PTGĐ) 0 0,00% 21/12/2009