Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Sông Đà 7 4.177.406 34,81% 31/12/2021
CTCP Sông Đà 7.04 4.080.000 34,00% 31/12/2021
CTCP Thủy điện Cao nguyên Sông Đà 7 1.920.000 16,00% 31/12/2021
Phạm Văn Phong Kế toán trưởng 25.021 0,21% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Doanh Thành viên HĐQT 14.589 0,12% 30/06/2022
Nguyễn Văn Bút 7.200 0,06% 31/12/2019
Ngô Quốc Thế Trưởng ban kiếm soát 131 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Cao Sơn Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 10/12/2022
Phạm Văn Toàn Tổng giám đốc 0 0,00% 10/12/2022
Nguyễn Xuân Đức 0 0,00% 13/10/2017
Nguyễn Văn Long Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 10/12/2022
Phạm Đắc Thành 0 0,00% 10/12/2022
Lê Văn Cường Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 10/12/2022
Lê Danh Độ 0 0,00% 10/12/2022
Nguyễn Hữu Nhuận Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 10/12/2022