Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam - CTCP 6.179.944 51,30% 04/10/2022
Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng Không 2.006.769 16,66% 04/10/2022
Phạm Thị Thu Hồng Tổng giám đốc 1.697.262 14,09% 04/10/2022
Trần Ngọc Vĩnh 304.522 2,53% 02/10/2020
Nguyễn Công Minh Khoa Thành viên HĐQT 35.718 0,30% 30/06/2022
Lưu Quang Huy 23.285 0,19% 30/06/2022
Lê Thị Kim Phượng 16.854 0,17% 31/12/2018
Phạm Thị Thu Minh 13.148 0,11% 30/06/2022
Lưu Thị Hồng Hương 12.998 0,11% 30/06/2022
Trần Hoàng Thao 7.798 0,06% 30/06/2022
Nguyễn Thị Nga Kế toán trưởng 6.847 0,06% 30/06/2022
Phạm Thanh Loan 5.956 0,06% 31/12/2018
Lê Thị Bích Trâm 1.517 0,02% 31/12/2018
Trần Hoàng Minh 1.000 0,01% 30/06/2022
CTCP Đầu tư Thương mại Hoa Sen Việt Nam 0 0,00% 13/08/2020
Trần Văn Tuấn 0 0,00% 30/03/2017
Lưu Nguyễn Chí Nhân Thành viên HĐQT 0 0,00% 09/12/2022
Nguyễn Thị Thu Huyền Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 09/12/2022
Nguyễn Văn Sang 0 0,00% 09/12/2022
Nguyễn Văn Hiển Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 09/12/2022