Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam 4.071.900 49,00% 31/12/2021
CTCP Hàng hải - Dầu khí Hải Âu 1.242.000 14,95% 31/12/2021
Công ty TNHH Hải Dương 1.077.070 12,96% 31/12/2021
Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai 757.082 9,11% 31/12/2021
Nguyễn Văn Bê Chủ tịch HĐQT 206.200 2,48% 31/12/2021
Trần Hữu Thọ Tổng giám đốc 186.319 2,24% 31/12/2021
Nguyễn Văn Trang Kế toán trưởng 7.300 0,09% 31/12/2021
Đậu Thị Tý Trưởng ban kiếm soát 2.000 0,02% 31/12/2021
Đoàn Hải Âu Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 21/03/2023
Nguyễn Đức Tiến 0 0,00% 21/03/2023
Lê Thị Mỹ Hạnh 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Trọng Hiếu 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Thị Hồng Quyên Thành viên HĐQT 0 0,00% 21/03/2023
Nguyễn Thị Hồng Phước Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 21/03/2023
Phạm Xuân Thắng Thành viên HĐQT 0 0,00% 21/03/2023
Bùi Đức Cường Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 21/03/2023
Vũ Đăng Hùng Thành viên HĐQT 0 0,00% 21/03/2023
Nguyễn Minh Tùng 0 0,00% 21/03/2023
Bùi Thị Thu Ngân 0 0,00% 21/03/2023
Trần Phong Lan Thành viên HĐQT 0 0,00% 21/03/2023