Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty điện lực miền Trung 23.645.000 39,09% 30/06/2022
Phạm Phong Thành viên HĐQT 325.175 0,54% 30/06/2022
Thái Văn Thắng 84.000 0,14% 31/12/2020
Nguyễn Hữu Tâm 60.527 0,10% 31/12/2020
Hoàng Nam Sơn Thành viên HĐQT 44.909 0,07% 30/06/2022
Phạm Thị Thu Trang 26.250 0,04% 31/12/2020
Đinh Châu Hiếu Thiện Tổng giám đốc 21.600 0,04% 30/06/2022
Thái Hồng Lĩnh 15.891 0,03% 30/06/2022
Hoàng Xuân Quí Thành viên Ban kiểm soát 10.000 0,02% 11/01/2023
Phan Đình Thạnh Phó Tổng giám đốc 8.350 0,01% 30/06/2022
Phạm Sĩ Huân 5.250 0,01% 31/12/2020
Nguyễn Trọng Hùng 5.250 0,01% 10/08/2018
Nguyễn Lương Mính 4.935 0,01% 31/12/2018
Nguyễn Quang Hùng Thành viên HĐQT 4.620 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Thế Duy Phó tổng giám đốc kinh doanh 4.596 0,01% 30/06/2022
Phạm Thái Hùng Kế toán trưởng 3.600 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thanh Hằng 3.150 0,01% 30/06/2022
Phan Đình Long 2.703 0,00% 30/06/2022
Phan Thị Anh Đào Trưởng ban kiếm soát 2.550 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thành 2.100 0,00% 31/12/2018