Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP 76.740.931 61,78% 30/06/2022
Công ty TNHH Năng lượng REE 32.000.000 25,76% 30/06/2022
Tổng công ty Điện lực Miền Nam - TNHH 8.960.000 7,21% 31/12/2019
Tổng Công ty điện lực miền Trung 4.000.000 3,22% 31/12/2019
CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 1.280.000 1,03% 31/12/2019
Ngô Đức Thăng Trưởng ban kiếm soát 18.000 0,01% 30/06/2022
Huỳnh Thị Tường Vi 8.463 0,01% 30/06/2022
Trần Lý Tổng giám đốc 7.206 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Đức Phú Phó Tổng giám đốc 5.500 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Đức Cường 5.500 0,00% 30/06/2022
Đoàn Thị Mỹ Đông Kế toán trưởng 4.290 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Quang Quyền 0 0,00% 27/01/2023
Châu Đình Quốc Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 27/01/2023
CTCP Cơ điện lạnh 0 0,00% 16/11/2020
Trần Huy Việt 0 0,00% 27/01/2023
Nguyễn Thị Huỳnh Phương Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 27/01/2023
Nguyễn Văn Tặng Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 27/01/2023
Phạm Thị Lan Hương 0 0,00% 27/01/2023
Lê Tuấn Hải Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/01/2023
Đinh Văn Tiến 0 0,00% 27/01/2023