Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây 2.402.400 20,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Phương Khanh 1.361.972 11,34% 30/06/2022
Phạm Thị Hồng Hạnh Chủ tịch HĐQT 607.464 5,06% 30/06/2022
Đinh Ngọc Ninh 592.500 4,93% 30/06/2022
Đinh Lê Nghĩa 574.380 4,78% 30/06/2022
Phạm Hồng Minh Thành viên HĐQT 308.880 2,57% 30/06/2022
Nguyễn Xuân Hải Thành viên HĐQT 205.920 1,71% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thanh Hà 188.760 1,57% 30/06/2022
Đinh Thu Thảo 188.760 1,57% 30/06/2022
Nguyễn Văn Đồi Thành viên HĐQT 181.896 1,51% 30/06/2022
Ngô Bích Ngọc 68.640 0,57% 30/06/2022
Lê Võ Mạnh Hưng 50.000 0,42% 30/06/2022
Hà Văn Công 34.320 0,29% 30/06/2022
Phạm Hồng Quang 34.320 0,29% 30/06/2022
Ngô Thị Xuân 34.320 0,29% 30/06/2022
Nguyễn Thái Bình 100 0,00% 30/06/2022
Trương Thanh Tuấn 0 0,00% 01/12/2016
Nguyễn Hữu Thoại 0 0,00% 05/10/2022
Trần Nguyên Trung Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/10/2022
Trịnh Công Vinh Giám đốc 0 0,00% 05/10/2022