Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Minh Đức 0 0,00% 07/12/2022
Lê Tuấn Anh 0 0,00% 07/12/2022
CTCP Chứng khoán VIX 0 0,00% 19/04/2016
Nguyễn Quang Phú 0 0,00% 23/09/2015
Nguyễn Quang Thiện Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/12/2022
Phạm Văn Nghĩa 0 0,00% 07/12/2022
Quách Thị Thanh Thủy 0 0,00% 18/03/2022
Lê Văn Bảo 0 0,00% 07/12/2022
Lương Thanh Tùng 0 0,00% 07/12/2022
Nguyễn Tuấn Dũng 0 0,00% 07/12/2022
CTCP Sông Đà 9 0 0,00% 23/12/2014
Nguyễn Thị Lệ Hằng 0 0,00% 31/12/2014
Quản Thanh Sơn 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Quang Hưng 0 0,00% 31/12/2017
Triệu Quang Hà 0 0,00% 07/12/2022
Nguyễn Đức Duy 0 0,00% 07/12/2022
Trần Thị Len 0 0,00% 07/12/2022
Đỗ Luyên Phương 0 0,00% 07/12/2022
Đào Gia Thắng 0 0,00% 30/06/2016
Nguyễn ánh Lợi 0 0,00% 31/12/2014