Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lê Công Viên 0 0,00% 31/12/2015
Trần Kim Sơn 0 0,00% 30/06/2015
Nguyễn Minh Đức 0 0,00% 08/02/2023
Lê Tuấn Anh 0 0,00% 08/02/2023
Cao Thị Hồng 0 0,00% 07/10/2015
Trần Nhân Nghĩa 0 0,00% 31/12/2014
Nguyễn Thị Lệ Hằng 0 0,00% 31/12/2014
Quản Thanh Sơn 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Quang Hưng 0 0,00% 31/12/2017
CTCP Chứng khoán VIX 0 0,00% 19/04/2016
Nguyễn Quang Phú 0 0,00% 23/09/2015
Phạm Văn Nghĩa 0 0,00% 08/02/2023
Phan Dương Mạnh 0 0,00% 08/10/2019
Lê Văn Bảo 0 0,00% 08/02/2023
Lương Thanh Tùng 0 0,00% 08/02/2023
Nguyễn Tuấn Dũng 0 0,00% 08/02/2023
Quách Thị Thanh Thủy 0 0,00% 18/03/2022
Triệu Quang Hà 0 0,00% 08/02/2023
Nguyễn Đức Duy 0 0,00% 08/02/2023
Trần Thị Len 0 0,00% 08/02/2023