Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Sỹ Tiệp Chủ tịch HĐQT 24.180.951 63,90% 30/06/2022
CTCP Xi măng Hoàng Long 4.806.647 12,70% 31/12/2021
Phạm Tiến Hiếu Đại diện công bố thông tin 797.200 2,11% 30/06/2022
Hoàng Thị Long 731.330 1,93% 30/06/2022
Nguyễn Mạnh Hùng 225.993 0,60% 31/12/2018
Nguyễn Hữu Long 800 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Duy Quý 0 0,00% 21/08/2014
Vương Văn Long 0 0,00% 24/12/2015
Nguyễn Chí Long 0 0,00% 24/12/2015
Nguyễn Hữu Dương 0 0,00% 21/08/2014
Nguyễn Hữu Năng 0 0,00% 21/08/2014
Phùng Minh Tuân 0 0,00% 24/12/2015
Ngô Thành Đồng 0 0,00% 27/07/2015
Đỗ Phú Hùng 0 0,00% 29/12/2015
Nguyễn Đình Hoàn 0 0,00% 31/12/2013
Nguyễn Hữu Hưng 0 0,00% 31/12/2015
Bùi Văn Hồng 0 0,00% 23/12/2015
Nguyễn Duy Dực 0 0,00% 31/12/2018
Nguyễn Hồng Nhung 0 0,00% 08/10/2022
Nguyễn Văn Thắng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 08/10/2022