Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Sông Đà - CTCP 6.695.000 65,00% 31/12/2021
Hồ Sỹ Hùng Thành viên HĐQT 53.261 0,52% 30/06/2022
Ngô Minh Tuân 23.800 0,23% 31/12/2020
Vương Đắc Hùng Thành viên HĐQT 14.000 0,14% 30/06/2022
Phạm Văn Trọng Trưởng ban kiếm soát 8.130 0,08% 30/06/2022
Trương Thị Thu Hương 4.000 0,04% 31/12/2021
Lê Tấn Trường Phó Tổng giám đốc 3.433 0,03% 30/06/2022
Phạm Tú Mậu Phó Tổng giám đốc 2.600 0,03% 30/06/2022
Nguyễn Tiến Dũng Tổng giám đốc 1.000 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Tiến Trường 1.000 0,01% 31/12/2019
Phan Xuân Minh 1.000 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Linh Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/10/2022
Lưu Văn Thuận 0 0,00% 05/10/2022
Phạm Thị Cao Thanh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 05/10/2022
Trần Đức Minh 0 0,00% 05/10/2022
Phạm Minh Tuyết 0 0,00% 23/11/2009
Đoàn Hùng Trường Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 05/10/2022
Triệu Thị Thu Phương 0 0,00% 05/10/2022
Đặng Văn Chiến Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 05/10/2022
Phạm Thị Hiền 0 0,00% 30/06/2016