Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Sông Đà - CTCP 16.681.680 64,16% 31/12/2021
Nguyễn Ngọc Đông Thành viên HĐQT 440 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Mạnh Toàn Phó Tổng giám đốc 440 0,00% 30/06/2022
Trần Hữu Hùng 118 0,00% 30/06/2019
Nguyễn Đắc Điệp Tổng giám đốc 100 0,00% 30/06/2022
Kim Mạnh Hà 0 0,00% 03/10/2022
Vũ Khắc Tiệp 0 0,00% 31/12/2014
Tạ Hoàng Bẩy 0 0,00% 16/07/2015
Đỗ Quang Lợi 0 0,00% 31/12/2017
Trần Văn Huyên 0 0,00% 30/06/2017
Lê Ngọc Minh 0 0,00% 31/12/2017
Lê Văn Sinh 0 0,00% 03/10/2022
Vũ Đức Quang Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/10/2022
Nguyễn Hồng Vân Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 03/10/2022
Võ Anh Linh 0 0,00% 31/12/2014
Bùi Chí Giang 0 0,00% 03/10/2022
Vũ Trung Trực 0 0,00% 30/03/2017
Tạ Quang Dũng 0 0,00% 04/04/2017
Trần Quang Hưng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 03/10/2022
Kim Thành Nam 0 0,00% 03/10/2022