Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trần Việt Sơn Chủ tịch HĐQT 400.000 3,64% 31/12/2017
Trần Trung Kiên Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 31/12/2015
Lương Ngọc Ánh 0 0,00% 31/12/2015
Phan Thanh Loan 0 0,00% 31/12/2015
Lê Thị Huế 0 0,00% 31/12/2015
Phan Thị Thanh Tâm 0 0,00% 31/12/2015
Bùi Lê Quyến 0 0,00% 31/12/2015
Phạm Đình Hiệp Thành viên HĐQT 0 0,00% 31/12/2015
CTCP Sông Đà 2 0 0,00% 03/09/2015
Công ty TNHH FPM 0 0,00% 16/07/2015
Vũ Hồng Thái Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 01/10/2022
Trần Thị Kim Thanh 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Minh Tuấn Tổng giám đốc 0 0,00% 01/10/2022
Trịnh Thị Hà 0 0,00% 07/03/2017
Trần Quốc Tuấn 0 0,00% 28/06/2017
Nguyễn Nhật Lệ Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Đình Dũng 0 0,00% 01/10/2022
Trương Thị Hồng Nhung Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/10/2022
Lê Hoàng Minh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Đức Anh Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 01/10/2022