Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Võ Khánh Thành viên HĐQT 98.977 5,65% 31/12/2018
Hồ Hoàng Tiến Thành viên HĐQT 85.800 4,90% 31/12/2018
Vũ Tiến Bộ Trưởng ban kiếm soát 85.800 4,90% 31/12/2018
Lê Vĩnh Khang Thành viên HĐQT 82.320 4,70% 31/12/2018
Nguyễn Trung Dũng Thành viên Ban kiểm soát 81.740 4,67% 31/12/2018
Đồng Đăng Khôi Thành viên HĐQT 80.000 4,57% 31/12/2018
Hà Thị Kim Châu 37.091 2,12% 31/12/2018
Hà Thị Thu Thảo 29.725 1,70% 31/12/2018
Lê Văn Thụ Chủ tịch HĐQT 11.832 0,68% 31/12/2018
Trần Văn Hiệp Thành viên Ban kiểm soát 9.280 0,53% 31/12/2018
Tổng Công ty Sông Đà - CTCP 0 0,00% 31/12/2014
Phan Huy Quang Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 31/12/2016
Nguyễn Đăng Bí 0 0,00% 10/06/2021
Nguyễn Văn Hải 0 0,00% 10/06/2021
CTCP Kỹ thuật Điện Sông Đà 0 0,00% 05/07/2013
CTCP Sông Đà 11 0 0,00% 06/01/2014
Nguyễn Như Thức 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Mạnh Hà 0 0,00% 31/12/2015
Lê Khắc Thịnh 0 0,00% 31/12/2013
Lê Kim Công 0 0,00% 31/12/2013