Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Trọng Thấu Chủ tịch HĐQT 2.081.000 47,91% 30/06/2022
Hoàng Hải Việt Tổng giám đốc 1.212.461 27,91% 30/06/2022
Lý Thị Hồng 456.261 10,50% 31/12/2019
Nguyễn Thị Minh Tâm 0 0,00% 11/01/2022
Đỗ Ngọc Đông Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 26/09/2022
Phạm Thị Bảy 0 0,00% 22/05/2009
Khương Hữu Chung 0 0,00% 02/04/2014
Lê Như Thục 0 0,00% 31/12/2010
Đỗ Gia Ngân 0 0,00% 26/09/2022
Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng 0 0,00% 04/01/2016
Trần Văn Tuấn 0 0,00% 02/04/2014
Nguyễn Thị Trang 0 0,00% 24/02/2017
Hoàng Như Hoa 0 0,00% 04/11/2019
Nguyễn Thị Hường 0 0,00% 26/09/2022
Hoàng Sỹ Tiến 0 0,00% 02/04/2014
Lê Thị Dung Kế toán trưởng 0 0,00% 02/04/2014
CTCP Sông Đà 2 0 0,00% 30/03/2012
Phạm Văn Chung 0 0,00% 02/04/2014
Lê Văn Quế 0 0,00% 02/04/2014
Nguyễn Thị Thúy Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 26/09/2022