Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng CTCP Phát triển khu công nghiệp 455.544 30,01% 30/06/2022
CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex 165.190 10,88% 30/06/2022
Liu Chien Hung 149.353 9,84% 09/09/2022
Nguyễn Phú Thưởng 91.200 6,01% 31/12/2019
Đào Đình Đề Thành viên HĐQT 81.384 5,36% 30/06/2022
Chen Miao Lien 79.464 5,23% 09/09/2022
Liu Cheng Min 43.101 3,43% 09/09/2022
Nguyễn Phi Hùng 37.508 2,47% 31/12/2019
Nguyễn Thị Dung 24.000 1,58% 30/06/2020
Nguyễn Đức Nhiễn Tổng giám đốc 6.600 0,43% 30/06/2022
Trịnh Minh Trương 5.394 0,36% 31/12/2020
Nguyễn Phạm Thuyên Chủ tịch HĐQT 4.000 0,26% 30/06/2022
Hoàng Thuyền 3.566 0,23% 31/12/2020
Vũ Nguyễn Thị Hạnh Thành viên HĐQT 1.700 0,11% 30/06/2022
Trương Thị Thái Thùy 200 0,01% 31/12/2019
Trương Đình Dũng 100 0,01% 31/12/2019
Đặng Lê Bích Phượng Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 06/10/2022
Vương Thị Bích Quyên 0 0,00% 06/10/2022
Vũ Đức Đan 0 0,00% 31/12/2017
Huỳnh Ngọc Hiếu 0 0,00% 31/12/2017