Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH SXKD XNK Bình Minh 713.790 25,49% 31/12/2011
Công ty cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà (cổ phiếu quỹ) 363.700 12,99% 04/08/2010
Dương Văn Báu Tổng giám đốc 160.880 5,75% 31/12/2011
Nguyễn Ngọc Sơn Phó Giám đốc 129.500 5,32% 09/04/2012
Nguyễn Bích Thủy (Người liên quan ông Dương Văn Báu - CTHĐQT) 48.600 2,26% 22/01/2010
Nguyễn Đại Lưu Thành viên HĐQT 33.000 1,18% 31/12/2011
Vũ Văn Thanh Thành viên HĐQT 15.300 0,55% 31/12/2011
Vương Thị Lan (liên quan đến Nguyễn Hữu Hát - PGĐ) 13.500 0,90% 23/10/2009
Nguyễn Thanh Hà Trưởng ban kiếm soát 11.500 0,77% 08/01/2010
Nguyễn Đăng Quang (miễn nhiệm) Phó Giám đốc 10.000 0,67% 21/10/2009
Lê Văn Ngoan Thành viên Ban kiểm soát 7.000 0,47% 05/10/2009
Nguyễn Thị Thư (Người liên quan ông Trần Văn Hào - TVBKS) 5.500 0,37% 23/10/2009
Nguyễn Mạnh Hùng( Liên quan đến Nguyễn Tiến Mạnh - KTT) 5.000 0,33% 12/06/2009
Chu Thị Thảo (Người liên quan bà Nguyễn Thanh Hà - TBKS) 3.400 0,23% 08/01/2010
Nguyễn Thị Sự Thành viên HĐQT 1.500 0,05% 31/12/2011
CTCP Sông Đà 12 (Đại diện bởi ông Trịnh Khải, ông Trần Văn Hào) 0 0,00% 13/04/2010