Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Đinh Thu Thủy Thành viên HĐQT 8.056.000 25,18% 30/06/2022
Đinh Quang Chiến Chủ tịch HĐQT 7.991.040 24,97% 30/06/2022
Tổng Công ty điện lực miền Trung 7.680.000 24,00% 30/06/2022
CTCP Năng lượng Bitexco 3.687.168 11,52% 30/06/2022
Nguyễn Thị Mai 373.796 1,17% 30/06/2022
Nguyễn Minh Tiến Thành viên HĐQT 162.720 0,51% 30/06/2022
Phạm Thị Bích Nhung 56.608 0,18% 30/06/2022
Thái Văn Thắng 55.296 0,17% 30/06/2022
Thái Thư Quỳnh 51.200 0,16% 30/06/2022
Phạm Thị Thu Trang 26.880 0,08% 30/06/2022
Nguyễn Hoài Nam Tổng giám đốc 25.600 0,08% 30/06/2022
Lê Thị Nha Trang 15.104 0,05% 30/06/2022
Vũ Quang Sáng Thành viên HĐQT 12.800 0,04% 30/06/2022
Vũ Quang Hội 12.800 0,04% 30/06/2022
Vũ Quang Bảo 12.800 0,04% 30/06/2022
Trần Thị Thắm 12.800 0,04% 30/06/2022
Trịnh Giang Nam Trưởng ban kiếm soát 2.560 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Phương Lan 800 0,00% 30/06/2022
Trần Thị Anh Thi 0 0,00% 31/12/2013
Nguyễn Huyền Bích 0 0,00% 11/06/2018